Sociální terorismus je proces organizovaného kriminálního fyzického i psychického násilí namířeného proti občanovi, společnosti a státu, jehož cílem je nejen zastrašování, vyvolání strachu, chaosu či paniky, ale především pomsta.

1. článek

Sociální terorismus

Oproti obecnému pojmu „terorismus“ je sociální terorismus mnohonásobně větší hrozbou pro celé lidstvo, neboť členové a sympatizanti teroristických organizací cílí především na obyčejné, nevinné a bezbranné lidí, aby ohrozili nejen jejich život a zdraví, ale i kvalitu životní úrovně a sociální jistoty.

2. článek

Ideologie sociálního terorismu

Sociální terorismus je novodobý ideologický trend, nikoliv však politický či náboženský, ale kriminální, který převážně ohrožuje:

 1. (a) nezletilé osoby
 2. (b) obyčejné, bezbranné a nevinné lidi

3. článek

Celosvětová medializace členů či sympatizantů teroristických organizací se mění v cílenou propagandu

 1. (1) Celosvětová medializace členů či sympatizantů teroristických organizací se postupně mění v mediální propagandu strachu, kterou pak teroristé obratně využívají ve svůj prospěch, aby tím znásobili své mocenské postavení v zemi, ve které působí nebo ve které mají v úmyslu spáchat teroristický útok.
 2. (2) K upevňování mocenského postavení členů či sympatizantů teroristických organizací slouží:
 1. (a) legálně i nelegálně získané nástroje, kterými teroristé cílené ohrožují nezletilé osoby a nevinné a bezbranné lidi nejen na životě a zdraví, ale i na kvalitě životní úrovně a sociálních jistot
 2. (b) nové technologie, mobilní telefony, internet, sociální sítě, propagandistická videa aj.
 3. (c) spojenectví se zločineckými strukturami, kriminálními živly, asociálními jedinci či s nezletilými osobami

4. článek

Důvody a příčiny vzniku sociálního terorismu

Etnická, náboženská či politická ideologie, sociální nespravedlnost, hlad, bída, zoufalství, beznaděj, bezradnost, bezmoc, frustrace, sociální handicap, nenávist vůči člověku, společnosti a státu, špatná výchova, izolacionalizmus, dlouhodobé odloučení od společnosti, nepřizpůsobivost, samotářský způsob života, virtuální život, rozpadající se rodina, sociální disharmonie, sociální rozepře, nepovedené začlenění se do společnosti, ponižování, urážky a hanobení osobnosti, odepírání sociální podpory, komplex méněcennosti, snaha dokázat všem, kdo jsem, pomstychtivost, fanatismus, psychické poruchy, nepochopení, dobrodružství, adrenalin, radikální snaha změnit život od základů, výzva, pracovní příležitost, útěk před trestním stíháním, naivita, bezohlednost, lhostejnost, nevybouřená agresivita, zvrácené chování, nízké sebevědomí, potlačování vlastních nedostatků, trýznivá kvalita životní úrovně, život v nelidských podmínkách - například v ghettech, slamech, na ulici či ve vyloučených lokalitách, prožitá tragická událost, vzrůstající vnitřní napětí, snaha zviditelnit se, pocit bezvýznamnosti, neschopnost sebeuplatnění, hledání hodnot a principů vázajících se ke společnosti a státu aj.

5. článek

Za sociální terorismus je považováno:

 1. (a) atentát na občana, společnost či stát všemi legálně či nelegálně dostupnými prostředky
 2. (b) psychické, fyzické či citové nátlaky nebo zastrašování vedené proti občanovi, společnosti a státu
 3. (c) psychické, fyzické či citové ovlivňování nebo navádění občanů ke spáchání zločinu či sebevraždy
 4. (d) účelové vyvolávání strachu či vyhrožování ve všech formách
 5. (e) účelové vyvolávání paniky ve všech jejích formách
 6. (f) účelové vyvolávání chaosu ve všech jeho formách
 7. (g) psychické, fyzické osobní či sexuální útoky či nepravosti na veřejnosti mířené proti občanovi, společnosti nebo státu
 8. (h) psychické, fyzické či citové vydírání občana, společnosti a státu ve všech formách
 9. (i) domácí psychické či fyzické násilí (terorizování) ve všech jeho formách
 10. (j) násilné, psychické, ekonomické či sociální zločiny, kvůli kterým se zhoršuje kvalita životní úrovně občanské společnosti a jejich sociální jistoty
 11. (k) psychické, fyzické či citové utlačování a vnucování jiného rozhodování, než jaké občan, společnost a stát uzná sám za vhodné
 12. (l) snaha ovlivnit rozhodování občana, společnosti a státu za účelem spáchat zločin nebo k němu občana či společnost navádět prostřednictvím lživé mediální propagandy
 13. (m) šíření nepravdivých či smyšlených zpráv vůči občanovi, společnosti či státu ve všech jeho podobách
 14. (n) manipulace s veřejným míněním ve všech jeho formách
 15. (o) šíření nenávisti proti občanovi, společnosti a státu ve všech jejích formách
 16. (p) psychická, fyzická či citová šikana ve všech jejích formách
 17. (q) vytváření sociální nespravedlnosti proti občanovi, společnosti a státu ve všech jejích formách
 18. (r) zneužívání nových a informačních technologií v neprospěch občana, společnosti a státu ve všech jejich formách

6. článek

Druhy a formy terorismu

 1. (a) sociální terorismus
 2. (b) kyberterorismus
 3. (c) superterorismus - využívající jaderné, radiační, chemické a biologické zbraně aj.
 4. (d) terorismus - informační, biochemický, ekoterorismus, podvratný, vnitřní, mezinárodní aj.

7. článek

Sociální terorismus a jeho budoucnost

Vyhnout se v budoucnu přímé konfrontaci se sociálním terorismem bude prakticky nemožné, neboť jeho průvodními jevy jsou:

 1. (a) boj o moc
 2. (b) sociální nespravedlnost páchaná na obyčejných, bezbranných a nevinných lidech
 3. (c) sociální deprese postihující jednotlivce i celou společnost (lidé nemající žádné vyhlídky na lepší budoucnost)
 4. (d) deformace a devalvace lidských, morálních a duchovních hodnot
 5. (e) sociální handicap jednotlivce, skupiny či celé společnosti
 6. (f) sociální frustrace jednotlivce, skupiny či celé společnosti
 7. (g) pomstychtivost aj.

8. článek

Mezinárodní sociální institut (I.S.I.)

 1. (1) Pro úspěšný boj se sociálním terorismem je nezbytné položit základní stavební kámen, na němž bude vybudováno nové sídlo Mezinárodního sociálního institutu (I.S.I.), který zaměří veškerou pozornost především na důkladnou prevenci v rámci boje vedeného proti sociálnímu terorismu.
 2. (2) K hlavním nástrojům, které Mezinárodní sociální institut (I.S.I.) potřebuje k úspěšnému boji vedenému proti sociálnímu terorismu, patří:
 1. (a) sociální ústava pro Evropskou unii
 2. (b) nový sociální a vzdělávací systém založený na lidských, morálních a duchovních hodnotách pro Evropskou unii
 3. (c) nový sociální systém zaměřený na azylovou politiku pro Evropskou unii
 4. (d) nový sociální integrační systém pro Evropskou unii
 5. (e) nový sociální transformační systém pro Evropskou unii
 6. (f) nový sociální systém v rámci řešení uprchlické krize pro Evropskou unii
 7. (g) nový sociální systém odstraňující veškerou sociální nespravedlnost
 8. (h) nový sociální a vzdělávací program zaměřený na budování a rozvoj sociální identity a inteligence

9. článek

Sociální ústava EU - jako záruka pro odvrácení hrozby sociálního terorismu

 1. (1) Cílem Mezinárodního sociálního institutu (I.S.I.) je včas předcházet sociálnímu terorismu a svoji činnost koordinovat se všemi bezpečnostními složkami natolik efektivně, aby pro členy a sympatizanty teroristických organizací bylo čím dál obtížnější hledat důvody pro spáchání jakéhokoliv zločinu, obzvláště pak které vedou nejen k ohrožení na životě a zdraví obyčejných, bezbranných a nevinných lidí, ale i k deformaci kvality životní úrovně a sociálních jistot.
 2. (2) Sociální ústava je klíčovým systémovým opatřením, které pomůže odvrátit jakoukoliv bezpečnostní hrozbu, neboť jejím smyslem je:
 1. (a) vybudování nového sociálního a vzdělávacího systému založeného na lidských, morálních a duchovních hodnotách
 2. (b) prevenční politika státu v oblasti výchovy a vzdělávání
 3. (c) systémová opatření proti sociální nespravedlnosti
 4. (e) systémová opatření v oblasti imigrační politiky státu a Evropské unie
 5. (f) systémová opatření v oblasti azylové politiky státu a Evropské unie
 6. (g) systémová opatření v oblasti přerozdělování sociálních dávek a transferů
 7. (h) systémová opatření v oblasti azylové politiky státu a Evropské unie
 8. (ch) systémová opatření v oblasti vybudování sociální banky pro sociálně handicapované
 9. (i) systémová opatření v oblastí odvrácení hrozby zvané „sociální deprese“, která postihuje již miliony lidí
 10. (j) systémová opatření v rámci rozvoje výstavbové politiky státu pro mladé rodiny
 11. (k) systémová opatření v rámci rozvoje takzvané „sociální rodiny“
 12. (l) systémová opatření v rámci rozvoje sociální integrační politiky státu aj.

10. článek

Schéma nového sociálního systému pro EU

1. Sociální integrovaný systém

Jedná se o soubor jednotlivých koordinačních procesů, který umožňuje individuální tvorbu resocializačních, výchovných a vzdělávacích programů.

2. Sociální integrovaný záchranný systém

Jedná se o soubor jednotlivých koordinačních procesů, podle kterých jsou řízeny veškeré záchranné a krizové operace v zemi.

3. Sociální integrovaný bezpečnostní systém

Jedná se o soubor jednotlivých koordinačních procesů, podle kterých jsou řízeny veškeré sociální a bezpečnostní operace v zemi.

4. Sociální integrovaný systém pro krizové záležitosti

Jde o soubor jednotlivých koordinačních procesů, podle kterých jsou řízeny veškeré nenadálé krizové situace v zemi.

5. Sociální integrovaný zdravotní a sociální systém

Jde o soubor jednotlivých koordinačních procesů, podle kterých je v zemi řízena veškerá činnost související s veřejným zdravím a sociální péčí.

6. Sociální resocializační systém

Je klíčovou kapitolou v rámci resocializačních programů, které pomáhají při začleňování občanů do moderní civilizované společnosti.

7. Sociální operační systém

Je náročný proces často využívaný pro záchranné či krizové situace vyžadující rychlé řešení. Využívá se jen při výjimečných situacích, kterými jsou například:

 • živelné katastrofy
 • uprchlické krize
 • násilné demonstrace
 • ohrožení státu a jeho obyvatel
 • sociální deprese občana, společnosti a státu

8. Sociální bezpečnostní systém

Sociální bezpečnostní systém chrání stát a jeho obyvatele prostřednictvím sofistikovaně propracovaného prevenčního programu založeného na elektronické evidenci nezletilých osob, které jsou ze zákona pod ochranou. Kromě péče o nezletilé také zabezpečuje jejich výchovu a vzdělávání (včetně sociální integrace).

9. Sociální systém pro národnostní menšiny

Sociální systém pro národnostní menšiny je rozvojový program určený pro sociální integraci a začleňování národnostních příslušníků, kteří jsou ze zákona povinni respektovat stanovený vzorec chování, vzdělávání a morálních zásad v zemi, ve které se nachází.

10. Sociální systém pro azylovou politiku státu

Jde o rozvojový program určený pro sociální integraci a začleňování cizích státních příslušníků žádajících o azyl. Jedním ze základních procesů azylové politiky státu je azylové řízení. Součástí azylového řízení je mnoho povinností vyplývajících ze zákona, které každý azylant musí dodržovat a naplňovat.

11. Sociální program pro rozvoj sociálního dialogu

Sociální program pro rozvoj sociálního dialogu vedeného mezi jednotlivými občany a politiky je klíčový proces v rámci sociálně-ekonomicko-právního vývoje v zemi, který otevírá cestu k hlubšímu porozumění a nalezení názorové shody, jež je základním stavebním kamenem pro uplatňování společenského či politického vlivu.

12. Sociální výchovný a vzdělávací systém

Sociální výchovný a vzdělávací systém je budován na jednotné strategii výchovy a vzdělávání zaměřené na lidské hodnoty, které tvoří morální a sociální integritu občana, společnosti a státu.

13. Sociální systém pro rozvoj krizových zón s veškerou občanskou vybaveností

Sociální systém pro rozvoj krizových zón s veškerou občanskou vybaveností je projekt pro výstavbu nových sociálních buněk postavených pro uprchlíky, azylanty či jiné národnostní příslušníky, kteří chtějí žít a pracovat v zemi.

14. Sociální humanitární systém

Jde o projekt, který propojuje integrační a operační systémy.

11. článek

Strategický způsob boje proti sociálnímu terorismu

Existují pouze dva způsoby strategického boje vedeného proti sociálnímu terorismu, jimiž jsou:

 1. (a) vydání sociální ústavy pro Evropskou unii
 2. (b) vybudování nového sídla takzvaného Mezinárodního sociálního institutu (I.S.I.), který zaměří veškerou pozornost především na prevenci v rámci boje vedeného proti sociálnímu terorismu.

12. článek

Vítězství nad sociálním terorismem

 1. (1) Zvítězit nad sociálním terorismem, znamená umět dlouho dopředu analyzovat a předcházet veškerým násilným, psychickým či citovým útokům, které jsou namířené proti nezletilým osobám a obyčejným, bezbranným a nevinným lidem.
 2. (2) Klíčovým nástrojem pro boj vedený proti sociálnímu terorismu je kvalitní výběr odborníků, kteří by měli zasednout ve vedení Mezinárodního sociálního institutu (I.S.I.), a jejich hlavním úkolem by bylo pečlivě rozpracování strategii integrační a bezpečnostní politiky státu. Základní podmínkou pro přijetí na Mezinárodní sociální institut (I.S.I.) jsou nezbytné:
 1. (a) dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti s chováním sociálně handicapovaných osob
 2. (b) dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti s chováním osob prožívajících sociální depresi
 3. (c) dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti s chováním sociálně a sexuálně frustrovaných osob
 4. (d) dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti s chováním nepřizpůsobivých osob
 5. (e) dlouhodobé a hluboké znalosti a zkušenosti s chováním aj.
 6. (f) vlastní odborné práce, koncepty, projekty, návrhy, studie, sociální tvorba, úvahy, dosud nepublikované poznatky aj.
 7. (g) dlouhodobé a hluboké zkušenosti a znalosti získané ze sociálního prostředí, kde žijí lidé s velmi nízkou kvalitou životní úrovně
 8. (h) dlouhodobé a hluboké zkušenosti a znalosti získané ze sociálního prostředí, ve kterém žijí asociální a nepřizpůsobivé osoby
 1. (3) Pro trvalou ochranu nezletilých osob a obyčejných, bezbranných a nevinných lidí je nezbytné vybudovat natolik spolehlivý systém integrační a bezpečnostní politiky státu, aby již napříště bylo možné zabránit teroristickým útokům ještě dříve, než v tratolišti krve budou opět ležet zranění či dokonce mrtví občané.